onsdag, maj 25, 2005

Kristi mikrofoner

Kristus ville ha fysiska mänskliga och synliga mikrofoner, handpålagda män i direkt succesion -- inte självupplevda fromma kvinnor eller män.

Varför?

1-- Det är ett nytt liv han inför i världen, ett nytt Förbund, som bestämt fungerar endast på detta apostoliska sätt.

2-- Det är inte en generell och icke-fysisk inspiration i Jesu namn.

3-- Det är inte en församling som tar emot frälsning utan Kristi kroppsliga institution som GER frälsning, själva instrumentet för frälsning

4-- Kristi korsoffer var specifikt, historiskt och fysiskt, därför måste Hans frälsning vara det.

5-- Sakramenten är fysiska och apostoliska, alltså bundna, inte generella.

Inspiratören Josiah Royce

Den som tror att universum är verkligt tror på Gud i den mest rudimentära formen, Gud som namn. Därefter kommer logiskt Gud som komplex kausalitet; sedan Gud som PFP, partial fulfillment of a purpose, vilket är den primära formen av idé; den sekundära är representativ idé, som nä vi tänker på något sinnligt erfaret.

Varje finit vilja (vi har alla varsin) söker den absoluta viljan. Och vi gör det i så hög grad att sökande efter något annat helt enkelt är omöjligt, till och med för den mest perversa människa. Med andra ord tenderar varje individuell vilja att förena sin vilja med den absoluta -- vare sig individen är klart medveten om detta eller inte. Moral bygger på just detta. Varje handling som bringar oss lite närmare den absoluta viljan är den bästa i varje given situation.

Fader vår - tio seminarier

Tio seminarier:

Fader vår ---> kausalitet

Som är i himlen ---> ontologi

Helgat ---> värdeobjektivism

varde ditt namn ---> nominalism

Tillkomme ditt rike ---> eskatologi

Ske din vilja ---> viljans frihet

Såsom i himlen ---> idealism

Så ock på jorden ---> immanentism

vårt dagliga bröd ---> naturfilosofi

Giv oss idag ---> providentia, försyn

Och förlåt oss ---> etisk försoning

Våra skulder ---> ondskan

Såsom ock vi förlåta dem oss skydiga är ---> pliktetik

Och inled oss inte i frestelse ---> synd

Utan fräls oss ifrån det onda ---> Gud

Absolut Jesus

Jesus-->absolut sanning-->absolut sann kyrka-->Jesus sänder helig ande som objektiv garant för att kyrkan går rätt-->sammanställning (270-talet) av NT som kompletterande texter till praktiken (sakramenten)-->gradvis

uveckling av kyrkan genom precisering av den absoluta sanningen, inte förändring-->samma praktik och inspirerande texter idag.

Under historien har dock mindre grupper fallit bort från kyrkan och därmed från Jesus genom fristående läsning av texter och experiment. De flesta är på väg tillbaka till den absoluta kyrkan.

Tror du på Adam och Eva?

Tror du på Adam och Eva?

--> skilj på faktareportage och värdetext

Genesis 1 är den enda av de antika värdetexterna som påstår

1 allt liv är gott

2 kärlek, oskuld, lydnad inför det goda, äktenskap, harmoni är heliga värden

3 vi är gudsavbilder från början och ska gudomliggöras,

4 vi är både natur och supranatur, inte bara en av dem

5 vi faller ner i dåligt liv om vi försöker leka gud genom egot --> vi förnekar och lurar oss själva

Hinder för förståelse

Fulton Sheen säger:

Det finns två heliga drifter - hunger och sex

5 saker som gör det svårt att fatta det sakramentala i mat och sex:

1 subjektivism på 1300-talet - Marsilius av Padua, Ockham

2 Tysk reformation - sakramenten bort

3 Franska revolutionen - antropologisering av alla värden

4 Fascismen i kommunism, nazism och italiensk-spansk fascism

5 60-talets sexuella revolution

Vad är tro? Ett sexigt svar.

Tro är inte en sak utan 6:

1 gissning, prognos

2 påstående-tro

3 pragmatisk göra-tro

4 absolut visshet - teologisk rationalism

5 tillstånd-tro, mystiken, du befinner dig i det, inget omdöme, erfarenhet

6 personlig gåva från Jesus -- den sanna kristna tron, ett samliv

Petri primat

Leo den store skrev om Petri primat.

Dessa fem biskopsdömen blev de fem stora:
1 Rom
2 Alexandria (aktning via Marcus>petrus)
3 Antiochia (aktning via petrus)
4 Constantinopel
5 Jerusalem

Före 451, Kalcedon, fanns inga patriarker.

Endast Rom har aldrig officiellt erkänt en heretisk kristendom, vilket de andra fyra har.
År 109 hos Ignatius finns petri primat.

Buddhism och kristendom

Buddhism: smärta är ett objektivt tillstånd i förändring.

Kristendom: smärta är ett objektivt tillstånd i förändring som blir meningsfullt genom donation till ett viktigt ändamål, t ex dö för vän eller ge sitt liv till Jesus, ungefär som gödsel till den himmelska trädgården.

Parentes: Luther tog bort syndens konsekvenser
ur sin lära under förevändning att endast Gud vet vem som når himlen och vi därför endast kan tro subjektivt. Dämed försvann reparationen av syndens konsekvenser; detta krymper vår värdighet, trots att det verkar så skönt till en början med denna överflyttning av den andliga praktiken till Gud.

Donationsprincipen

Donationsprincipen: förutsedd i GT, genomförd av Jesus i NT, använd dagligen i mässan för nytt liv och grunden -- utgångspunkt för den filosofiska etiken sedan 2000 år. Inget nytt har hänt. Gud ger liv. Kulturkampen pågår.

Insikt

Insikt inför mässan: Jesus, nu är det dags för enklare tjänst -- inte stora verk, inte kamp mot egen och andras synd. Bara vara i tjänst, muntert, morskt och meditativt. Tillbringa tjänstetid och älska. Det räcker. Tack evige Herre !

Gammal matbön

Aperis tu manum tuam
Et imples omne animal benedictione.

Gloria Patri...etc


Primär ontologi

Gud ger som primära ontologiska fakta föjande ordning:

(samtidigt är det en moralisk uppmaning att observera varje skikt)

1 Liv ---> universum, naturen, naturlagarna, själva den empiriska
erfarenheten, perceptionen av föremålen, av rummet och avstånden, av gravitationen, av kroppen och dess tillstånd, intrycksfältet: allt från Gud

2 Mitt liv---> den projekthandling som i varje val i varje tidsenhet är en personlig intention mot Gud, det bästa möjliga. Detta individuella själsliv är evigt och utgör den primära andliga verkligheten, eftersom det individuella jaget är den operativa centralen för frälsning och för mission. Kristendom är denna egna själs expansion in i himlen, inte en kollektiv rörelse.

3 Historia som kontext för Gud och mitt liv - familj, land, idéhistoria, religion. Historiska studier är nödvändiga för att se Gud

4 Moral som handlingsfältet för 1,2 och 3.

5 Filosofi och teologi som mentalt rum tillsammans med den helige Ande: här börjar medveten kristen tro.

6 Kristendom - nu kan de fem skikten ges kristen mening.


Områdesbeskrivningen fungerar som moraliskt imperativ som balansering för 2.

Bevis bevis bevis

Mina elever vill ofta ha bevis. Allt finns i Thomas. Här är t. ex. min version av ett av de många.

Det psykologiska gudsbeviset:

-- själva upplevelsen är Gud (enligt en ca 10 000-årig tradition)

-- så fort du strävar efter en bättre upplevelse är det Guds vilja; när du strävar efter en sämre upplevelse (det händer) är det mot Guds vilja

-- vi vill alltid uppleva det som är Gud

-- det är därför psykologiskt omöjligt att inte vilja uppleva det bättre, Gud.

-- vi bygger alltid psykologiskt sett det goda livet enligt Guds, konstruktörens vilja; ingen kan vilja det motsatta utan att låta Satan styra viljan.

Bön

Se på natthimlen och be: Barmhärtighetens Fader, det här är din sandlåda, förbarma dig över mig syndare. Jag är mindre än ett gruskorn men du har gett mig en själ! Om några år är jag borta härifrån. Hjälp min själ då !

Läsa Skriften

När du läser Skriften och inte söker argument så gör så här: sök nyttig och direkt användbar information om hur Gud bygger. En del kan även du ta efter och utföra, annat är funktioner som endast Gud utför eller har utfört. Felbygge beskrivs ofta i Skriften, det kallas synd eller ondska och beskrivs detaljerat, väl värt ingående studier.

Skriften handlar om Guds konstruktivism. Fem funktioner är basala: beteenden, tankar, ontologiska fakta och konditionella funktioner (t ex hela Jesu passion) och regler (t ex bergspredikan).

Ett annat sätt att läsa Skriften, lika viktigt, är att låta dess ord och satser, intentioner och tankar ersätta dem du själv naturligt har. Du byter innehåll helt enkelt.

Två krafter

Två krafter:

1. Guds kärlek > fri mänsklig vilja och syndafall > dispersion > materialisering > avstånd i rumslighet > död > synd > betydelse genom skillnader i tid och rum > bort och utåt > identifiera Jesus och älska honom i Hans kyrka

2. Guds kärlek > fri gudomlig vilja och frälsning > nåd och gravitation in mot centrum av varat > spiritualisering > samgående > nytt liv i enhet > betydelse genom enhet i tidlöshet > hem och inåt > bli identifierad av Jesus i Hans kyrka, bli älskad av Honom

tisdag, maj 17, 2005

Father Ian Ker

Marcus Grodi samtalar med fader Ian Kerr på EWTN. Den sympatiske Newmanläsaren berättar om CS Lewis och hans "hall" där den kristna tron finns. Vi väljer sedan en dörr (kyrka) efter att vi har förstått vad som finns i hallen. Inte så för f. Ian Ker. Han insåg när han läste Newmans Apologia när han hade influensan att tro och kyrka sitter ihop. Bilden av Maria hållande sitt barn kom för honom: du kan inte ta Jesus ur sin kyrka. Att tro på Jesus är att tro på Honom som kyrka.

Fader Ker nämner också hur Lewis från Origines får denna tanke: antingen är Jesus Guds son eller så är han en oärlig galning. En parallell slår fader Ker: påven är antingen Jesu vikarie eller så är han en mycket oärlig bluffmakare. Någon sorts mellanposition kan inte någon på riktigt inta.

Så Lewis "Mere Christianity" är en fantastisk bok men ändå så otillfredsställande. Det är inte en hall vi kommer in i. Vi kommer genom tron in i ett hushåll, en familj, kyrkan.

Det där stämmer. Lewis ville inte välja kyrka, hans väg var att övertyga oss om saker vi finner i hallen. Samtidigt säger jag som någon uttryckte det: Lewis är katolik, han konverterade strax efter sin död. För Herren är en familj, inte en hall.

lördag, maj 07, 2005

Vad är en lag?

Mitch Pacwa pratade med judge Rice i morses på www.relevantradio.com och på sitt vanliga solklara sätt visar Rice vad vi kan mena med lag:

1 evig lag
2 gudomlig lag
3 naturlig lag
4 mänsklig lag

Den eviga lagen känner vi inte men den måste finnas. Den gudomliga lagen känner vi till genom GT och NT. Den naturliga lagen känner vi till genom förnuftet och en rationell insikt i vad som är rimligt och inte. Den mänskliga lagen är en approximativ specificering av både gudomliga lag och naturlig lag.

Ingen mänsklig lag kan tänkas utan de andra tre som kontext.

Detta sista sagda är det stora problemet för den sekulära fundamentalismen.

fredag, maj 06, 2005

Kylskåpet och arvsynden

En elev hade en otroligt tydlig bild: arvsynden är som maten som gått ut i kylskåpet. Varje dag när jag öppnar kylskåpet märker jag att datumen gått ut på alla varor, en del saker har redan börjat ruttna. Fort ut med allt och in med ny frisk mat! Hur då? Genom bönen, sakramenten och studier i Skriften.

Bilden är bra -- fast eleven egentligen använde den för att visa hur jobbigt det är om Kyrkans lära om arvsynden är riktig! Där ser man hur en invändning fungerar bra som metafor. Varför är bilden bra?

Några punkter:
* vi är i en efter-fallet-situation och bilden visar hur vägen, sanningen och livet är färskvara
* vi tänker aldrig färdigt och bilden visar att ny näring ständigt måste fyllas på från Gud
* sakramenten är Guds väg till oss, maten kommer utifrån in till vårt kylskåp, annars ingen mat
* tro är att låta Gud ge mat oss, inte att bevara tankar och känslor i vårt eget kylskåp
* våra vanor kan byggas upp till att fort skaffa ren och god näring så fort vi vaknar
* eftersom vårt liv redan är ett purgatorium och vi måste ha näring hela tiden är bilden klar
* en av Fiendens lister är att vi kan ha permanent insikt eller tror vår frälsning är säker
* alla som älskar sitt kylskåp på grund av hunger förstår bilden: öppna Bibeln, gå på knä och be!